Polityka prywatności

§1 ZASADY OGÓLNE

 1. Polityka prywatności obejmuje zasady dotyczące przetwarzaniem danych osobowych przez Stronę Internetową, w tym podstawy, zamierzenia i obszar przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia osób, których dane się tyczą, a także informacje w kwestii stosowania plików cookies oraz instrumentów analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za poprzez Witrynę Internetową jest
  LTP Invest sp. z o.o.
  ul. Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
  NIP: 725-214-13-99
  E-mail: kontakt@szukampozyczki.com.pl - zwana dalej “Administratorem”
 3. Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z obróbki danych osobowych i w sprawie swobodnego obiegu takich danych oraz zniesienia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - nazywane dalej „RODO”.
 4. Korzystanie ze Strony Internetowej jest opcjonalne. Podobnie, podanie danych osobowych przez użytkującego ze Witryny Internetowej jest opcjonalne, z zastrzeżeniem:
 • wymogów ustawowych - podanie danych osobowych jest koniecznością ustawowym płynącym z uniwersalnych regulacji prawa narzucających na Kierownika obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. obróbka danych dla prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 1. Kierownik dokłada specjalnej staranności aby ochronić interesy osób, których obrabiane przez niego dane osobowe się tyczą, a szczególnie jest odpowiedzialny i gwarantuje, że zbierane przez niego dane są:
 •  obrabiane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla określonych, zgodnych z prawem zamierzeń i nie podlegają dalszemu przetwarzaniu niezgodnej z tymi zamierzeniami;
 • rzeczowo poprawne i właściwe w porównaniu z zamierzeniami, w jakich są obrabiane;
 • składowane w formie, która umożliwia identyfikację osób, których się tyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu obróbki;
 • obrabiane w sposób zapewniający właściwe bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nielegalnym lub niewłaściwym obróbki oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub zepsuciem, za pomocą stosownych środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Uwzględniając naturę, obszar, kontekst i zamierzenia przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i skali zagrożenia, Kierownik implementuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie odbywało się zgodnie z uregulowaniem i aby potrafić to wykazać. Administrator stosuje metody techniczne uniemożliwiające pozyskiwaniu i zmienianiu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§2 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Kierownik ma prawo do obróbki danych osobowych, gdy – i w takim obszarze, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoba, której dane się tyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych zamierzeń; obróbka jest niezbędna do wykonania umowy, której uczestnikiem jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane się tyczą, przed zawarciem umowy;
 • obróbka jest niezbędna do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • obróbka jest niezbędna do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kierownika lub przez podmiot trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, potrzebujące ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane się tyczą, jest dzieckiem.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Kierownika potrzebuje każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Internautów odwiedzających Stronę internetową są określone poniżej.

§3 CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań realizowanych przez daną osobę korzystającą ze Witryny Internetowej. Na przykład jeżeli dany Internauta decyduje się na użycie z Formularza Kontaktu na Stronie Internetowej, to jego dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na podejście.
 2. Kierownik może przetwarzać dane osobowe na Stronie Internetowej w następujących celach, na następujących podstawach, w czasach oraz w następującym zakresie:
 3. Cel przetwarzania danych
 • Reagowanie na zgłoszenie
 • Wysyłka wiadomości email w ramach usługi biuletynu informacyjnego
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może wymagać Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

§4 ODBIORCY DANYCH

 1. Dla skutecznego funkcjonowania Witryny Internetowej wymagane jest korzystanie przez Kierownika z usług organizacji zewnętrznych. Kierownik korzysta wyłącznie z usług takich organizacji przetwarzających, którzy zapewniają odpowiednie gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Regulacji GDPR i zabezpieczało prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Transfer danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich określonych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator transferuje dane jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie wymaganym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Internautów korzystających z Witryny Internetowej mogą być transferowane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • dostawcy usług dostarczający Kierownika w rozwiązania technologiczne techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, pozwalające Administratorowi prowadzenie biznesu i świadczonych za jego pośrednictwem Serwisów Elektronicznych (w szczególności dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania biznesem i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zbierane dane osobowe Internautów wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu obróbki danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych oferujący Kierownikowi wsparcie księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Internautów wybranemu dostawcy pracującemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie wymaganym do zrealizowania danego celu obróbki danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

§5 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, wykreślenia lub transferu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo domagania się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, eksterminacji („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do transferu swoich danych. Szczegółowe warunki realizacji wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane są procesowane przez Administratora na podstawie zgody ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego zrealizowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo składania zażalenia do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie zaprotestować – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (legalny interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że pokaże on istnienie istotnych legalnych przesłanek do przetwarzania, dominujących wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W celu osiągnięcia uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można skomunikować z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

§6 COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) to małe informacje tekstowe w postaci tekstowych plików, wysyłane przez serwer i przechowywane po stronie osoby przeglądającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta przeglądający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można odnaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może procesować dane zawarte w plikach Cookies podczas użytkowania przez przeglądających ze Strony Internetowej w następujących celach:
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy , ankiet lub danych logowania do Strony Internetowej;
 • dostosowania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji osób odwiedzających (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz poprawy korzystania ze Strony Internetowej;
 • realizowania anonimowych statystyk ilustrujących sposób korzystania ze Strony Internetowej.
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość ustalenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej internetowej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim przypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej .
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są ważne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku udzielenia takiej zgody należy dokonać odpowiednich zmian ustawienia internetowej przeglądarki w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. Administrator może używać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics oferowanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap oferowanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi oceniać ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane procesowane są w ramach powyższych usług w sposób anonimowy (są to tzw. dane eksploatacyjne, które zapobiegają identyfikacji osoby) do tworzenia statystyk przydatnych w zarządzaniu na Stronie Internetowej. Dane te mają charakter kumulacyjny i anonimowy, tj. nie obejmują cech rozpoznawczych (danych osobowych) osoby przeglądającej Stronę Internetową. Administrator używając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium akwizycji przeglądających Stronę Internetową oraz sposób ich postępowania na Stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 5. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie Internetowej - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Opinie

Zamów rozmowę
Skontaktuj się z nami

Nasze biuro jest teraz zamknięte. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 43 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.